fbpx

Algemene Voorwaarden

Begrippen

Art.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Atlas Letselschade: Atlas Letselschade Adviseurs B.V.
  • Opdrachtgever: de contractspartij van Atlas Letselschade
  • De overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Atlas Letselschade en de opdrachtgever (overeenkomst van belangenbehartiging)
  • Honorarium: de financiële vergoeding, exclusief BTW en verschotten als hieronder bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, die Atlas Letselschade voor de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
  • Verschotten: de kosten van derden die Atlas Letselschade in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt.

Algemeen

Art. 2. Atlas Letselschade is een besloten vennootschap naar burgerlijk recht waarvan de vennoten natuurlijke- of rechtspersonen zijn.

Art. 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan of overeenkomsten met Atlas Letselschade, haar vennoten of werknemers.

Art. 4. Alle overeenkomsten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Atlas Letselschade, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

Art. 5. De overeenkomst moet worden geduid als een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW. Atlas Letselschade verplicht zich buiten dienstbetrekking werkzaamheden te verrichten voor de opdrachtgever, die verband houden met de belangenbehartiging van de opdrachtgever ten opzichte van de (potentieel) aansprakelijke partij.

Dienstverlening

Art. 6. De werkzaamheden strekken er toe dat de geleden en nog te lijden schade van opdrachtgever zo veel mogelijk wordt verhaald. Atlas Letselschade heeft de verplichting zich in te spannen in het kader van de overeenkomst en zal bij de uitvoering van de werkzaamheden zo veel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

Art. 7. Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, dan zal Atlas Letselschade zich inspannen dit resultaat te bewerkstelligen, maar niet garanderen dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.

Art. 8. De overeenkomst bevat mede de bevoegdheid van Atlas Letselschade om namens en voor rekening van opdrachtgever binnen het kader van de opdracht rechtshandelingen te (laten) verrichten.

Art. 9. Atlas Letselschade is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Dit voor rekening en risico van opdrachtgever.

Informatieverstrekking

Art. 10. De opdrachtgever is gehouden alle in verband met de behandeling van de zaak gewenste medewerking te verlenen, juiste inlichtingen te verstrekken en alle relevante stukken ter beschikking te stellen aan Atlas Letselschade.

Art. 11. De opdrachtgever staat in en is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door, dan wel namens hem/haar aan Atlas Letselschade verstrekte informatie. Ter zake wordt door Atlas Letselschade geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

Art. 12. Indien de onder artikel 10. bedoelde informatie niet dan wel niet tijdig door en/of namens de opdrachtgever aan Atlas Letselschade wordt verstrekt, is Atlas Letselschade gerechtigd de overeenkomst middels een schriftelijke mededeling daarvan aan de opdrachtgever te beëindigen. De voor beëindiging geldende termijn bedraagt 14 dagen vanaf de datum van de dagtekening van de brief waarin die schriftelijke mededeling staat vermeld, na het verstrijken waarvan de beëindiging is geformaliseerd.

Art. 13. Het in de laatste volzin van art. 12. bepaalde geldt eveneens indien en voor zover de door en/of namens de opdrachtgever verschafte informatie niet juist, niet volledig dan wel niet betrouwbaar blijkt te zijn. Indien Atlas Letselschade schade lijdt ten gevolge van een schending van het in art. 10 en 11 bepaalde kan de opdrachtgever tot schadeloosstelling gehouden zijn.

Art. 14. Atlas Letselschade is gerechtigd om alle (medische) informatie en overige informatie en gegevens die van belang zijn voor de beoordeling van de schade en behandeling van de zaak, door te geven aan de wederpartij, diens verzekeraar, danwel diens vertegenwoordiger, alsmede aan eventueel andere bij de schaderegeling betrokken partijen.

Honorarium en kosten

Art. 15. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever honorarium verschuldigd, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting.

Art. 16. Het honorarium komt tot stand aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht afgesproken uurtarief. Atlas Letselschade is bevoegd om het uurtarief jaarlijks aan te passen aan de prijsontwikkeling. Verschotten bestaan uit werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door Atlas Letselschade en ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald. Deze kosten worden zonder opslag doorberekend.

Art. 17. Atlas Letselschade en opdrachtgever zijn gehouden aan de afspraken over het honorarium en de kosten, zoals overeengekomen in de tussen partijen afgesloten overeenkomst.

Art. 18. De eventueel verschuldigde verschotten zullen apart worden gefactureerd.

Art. 19. De betalingstermijn van door Atlas Letselschade verzonden facturen bedraagt 14 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Wanneer deze termijn wordt overschreden, is Atlas Letselschade gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente in rekening te brengen. Indien na aanmaning betaling achterwege blijft, is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom. Atlas Letselschade. is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien ondanks sommatie betaling van een declaratie uitblijft.

Aansprakelijkheid

Art. 20. De aansprakelijkheid van Atlas Letselschade is beperkt tot het bedrag waartoe de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking biedt, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Atlas Letselschade in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium. Alle vorderingsrechten en andere mogelijke bevoegdheden jegens Atlas Letselschade vervallen indien niet binnen zes maanden nadat opdrachtgever/betrokkene daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn, die aanspraak schriftelijk en gemotiveerd aan Atlas Letselschade kenbaar is gemaakt.

Art. 21. De opdrachtgever vrijwaart Atlas Letselschade tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van de zijde van Atlas Letselschade.

Art. 22. Indien en voor zover tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden verricht door Atlas Letselschade het gevolg zijn van de omstandigheid dat opdrachtgever niet, niet tijdig of niet in voldoende mate de op hem rustende verplichting conform art. 10 heeft voldaan, is Atlas Letselschade daarvoor in het geheel niet aansprakelijk.

Art. 23. De keuze van door Atlas Letselschade in te schakelen derden als bedoeld in art. 8. zal met de nodige zorgvuldigheid geschieden en waar mogelijk in overleg met opdrachtgever. Atlas Letselschade is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van of schade veroorzaakt door deze derden.

Klachtenreglement

Art. 24. Van deze Algemene Voorwaarden maakt eveneens onderdeel uit het klachtenreglement, zoals dat door Atlas Letselschade is vastgesteld en door het NIVRE (www.nivre.nl) en NIS (www.nis.nl) worden gehanteerd. 

Art. 25. Toezending van een exemplaar van het klachtenreglement van het NIVRE en/of NIS geschiedt op verzoek van de opdrachtgever.

 

Art. 26. Atlas Letselschade is bevoegd om het klachtenreglement te wijzigen. Het gewijzigde klachtenreglement is van toepassing op nieuwe en lopende overeenkomsten.

Art. 27. Voor het in het geval van toepassing zijnde klachtenreglement is bepalend de datum van indiening van de klacht.

Art. 28. Klachten met betrekking tot facturen dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen 30 dagen na factuurdatum.

Tussentijdse beëindiging

Art. 29. Atlas Letselschade behoudt zich het recht voor om bij tussentijdse eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door opdrachtgever de niet of onvolledig gecompenseerde kosten (honorarium en verschotten) te verhalen op de opdrachtgever; alsdan zijn de artt. 7:408 t/m 7:411 BW van toepassing.

Bewaartermijn

Art. 30. Na het sluiten danwel afwikkelen van een zaak zal het dossier gedurende een periode van tien jaar worden bewaard. Daarna heeft Atlas Letselschade het recht het dossier volledig en zonder nadere aankondiging te vernietigen. Op verzoek van opdrachtgever kan het dossier eerder worden vernietigd.

Toepasselijk recht

Art. 31. Op de algemene voorwaarden, de overeenkomst en de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Atlas Letselschade is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.